Haiti Flag Day

1/21
Reggae Choir at Haiti Flag Day, West London